Náplň činnosti, účel založení

Inspirací pro ustavení DSO SEVER byla úspěšná činnost mikroregionu Tolštejn, který nezávisle na společných činnostech Sdružení pro rozvoj Šluknovska řešil svá specifika a využíval přednosti a zvláštnosti svého teritoria především k rozvoji cestovního ruchu. To se v severozápadní části Šluknovského výběžku zatím nedělo a někteří starostové to považovali za nedostatek Z toho důvodu svolala starostka města Velkého Šenova ing. Šárka Kopáčková první informač1ú jednání na téma vzniku nového mikroregionu, který dostal pracovní název SEVER. Uskutečnilo se 21.září 1999 v restauraci Klub pod kostelem ve Velkém Šenově. Pozváno bylo deset starostů, kteří zastupovali obce a města Velký Šenov, Dolní Poustevna, Lobendava, Vilémov, Mikulášovice, Lipová, Šluknov (uvažovaný základ mikroregionu) a dále Rumburk, Jiříkov a Staré Křečany.

Ustavující zasedání – datum, místo konání

Ustavující jednání nového sdružení měst a obcí bylo svoláno na 11. ledna 2000 do Hospody U Pytláka v Lipové a stala se z něj velká společenská událost, které se zúčastnili kromě starostů dotčených měst i význační hosté, jako například ing. Jiří Vačkář z ministerstva pro místní rozvoj, ing. Jaroslav Zámečník, sekretář Euroregionu Nisa, RNDr. Zdeněk Patzelt, ředitel Národního parku České Švýcarsko, ing. Libor Ježek, poslanec parlamentu ČR za ODS, pplk. František Pelant, okresní ředitel Policie ČR, ing. Werner Hentschel, ředitel CHKO Labské pískovce, ing. Radka Kotasová z Agentury regionálního rozvoje Euroregionu Nisa, ing. Alena Singolová z referátu regionálního rozvoje OÚ Děčín, zástupci tisku a mnoho dalších.

Zakládajícími členy se stali:

  • Miroslav Jemelka, starosta města Dolní Poustevna,
  • Jan Čácha, starosta obce Lipová,
  • Antonín Herout, starosta obce Lobendava,
  • Jiří Mayer, starosta města Mikulášovice,
  • Milan Kořínek, starosta města Šluknov,
  • Šárka Kopáčková, starostka města Velký Šenov,
  • Jaroslav Chmelař, starosta obce Vilémov.

Ustavující zasedání schválilo návrh stanov sdružení, přijalo název „Svazek obcí Sever“, který byl později upřesněn na definitivní podobu Dobrovolný svazek obcí Sever (zkráceně DSO Sever), schválilo výši ročního členského příspěvku v hodnotě 1,50 Kč na jednoho občana obce podle stavu k 31. 12. uplynulého roku a ustanovilo sídlem svazku Obecní úřad v Lipové. Poté zvolilo na dvouleté funkční období své vedení. Prvním předsedou se stal Jan Čácha, starosta Lipové, první místopředsedkyní ing. Šárka Kopáčková, starostka města Velký Šenov, první revizní skupinu tvořili Jaroslav Chmelař, starosta Vilémova, a Antonín Herout, starosta Lobendavy.

Bezprostředně po skončení ustavující schůze byla odeslána referátu vnitřních věcí okresního úřadu v Děčíně žádost o registraci organizace a okresní úřad v Děčíně svým rozhodnutím dne 21. 2. 2000 Svazek obci Sever zaregistroval.

Změna v čele DSO

3. srpna 2000 na pátém společném jednání DSO Sever rezignoval na funkci předsedy sdružení Jan Čácha, protože přestal pracovat jako starosta obce Lipová. Tím by došlo k rozporu se stanovami svazku, kdy předsedou může být pouze starosta. Do čela DSO Sever byla zvolena dosavadní místopředsedkyně ing. Šárka Kopáčková, starostka Velkého Šenova, místopředsedou byl zvolen ing. Milan Kořínek, starosta Šluknova.

Noví členové

3. srpna 2000 do Svazku přistoupilo město Jiříkov. Dodatek č. 1 ke stanovám za něj podepsal starosta města RSDr. Miroslav Fojta. 20. prosince 2000 se rovnoprávným členem stala obec Staré Křečany, za kterou vstup potvrdil její starosta Jiří Král podpisem Dodatku č. 2 ke stanovám Svazku. Tím Svazek dosáhl konečného stavu devíti obcí a měst.

Změna výše příspěvků

Od 1. ledna 2001 bylo ustanoveno, že výše ročního členského příspěvku obcí se mění na částku 3,-Kč/občana a rok.

Opět změna vedení

První schůzka DSO Sever po komunálních volbách v listopadu 2002 se uskutečnila 25. února 2003 ve Šluknově. Od poslední volby předsedkyně DSO uplynuly dva roky a tím skončilo její funkční období, navíc Ing. Šárka Kopáčková nekandidovala znovu na funkci starostky Velkého Šenova, a proto ji plénum v souladu se stanovami odvolalo z funkce předsedkyně Svazku. Předsedou byl zvolen ing. Milan Kořínek, starosta Šluknova a dosavadní místopředseda, novým místopředsedou ing. Miroslav Jemelka, starosta Dolní Poustevny.

Nové funkční období

Po dvou letech, v únoru 2005, skončilo další dvouleté období práce zvoleného předsednictva. Při přípravě voleb byli navrženi dva kandidáti. Ing. Miroslav Jemelka, dosavadní místopředseda, a ing. Milan Kořínek, stávající předseda. Důležitost volby byla vysoká, protože význam a vliv DSO Sever v posledním období neustále rostl především při řešení situací, které se díky nepříznivému sociálnímu vývoji ve Šluknovském výběžku a v důsledku připravovaných úsporných ekonomických a organizačních opatřeních vlády ČR a Ústeckého kraje ukazovaly jako vysoce negativní pro život regionu a tento trend bylo nutné udržet. Volby se uskutečnily na dalším řádném zasedání DSO Sever 18. února 2005. Ing. Miroslav Jemelka kandidaturu nepřijal pro své vysoké zaneprázdnění v jiných funkcích v orgánech, kde může být mikroregionu prospěšný, další kandidát navržen nebyl. Ve funkci předsedy DSO Sever byl potvrzen ing. Milan Kořínek, ing. Miroslav Jemelka zůstává místopředsedou.

Společné projekty a akce

Průvodce mikroregionem Sever

2. října 2000 bylo rozhodnuto zahájit přípravy na vytištění Průvodce mikroregionem SEVER v české a německé verzi. Financovat se bude z dotace, získané z Fondu malých projektů. Byla podána žádost a po projednání byly DSO Sever přiděleny 4000 EUR na vydání průvodce v počtu 1 O 000 výtisků. V konečné fázi bylo vytištěno 6 800 ks v češtině a 3 700 ks v němčině, tisk provedla společnost Delta Frint.

Strategie rozvoje Mikroregionu Sever

V souladu s přijatou metodikou EU o čerpání dotací z evropských fondů byl zpracován Realizační plán rozvoje Mikroregionu Sever. Na základě výběrového řízení ze dne 28.3.2001 byla jeho zpracováním pověřena o.p.s. ARREL Ústí nad Labem. Práce byly dokončeny v srpnu 2001 a projekt byl oficiálně představen 25. října 2005 na veřejném zasedání SDO Sever ve Šluknově. V průběhu realizace bylo dohodnuto změnit jeho název na Strategie rozvoje mikroregionu Sever.

Společné setkání zastupitelstev měst a obcí Severu

Společné jednání zastupitelstev obcí mikroregionu Sever se sešlo ve Šluknově 5 .února 2002. K setkání byli pozváni i zastupitelé Rumburka. Program jednání byl příliš obecný a ne dobře propracovaný, takže setkání bylo hodnoceno velmi rozpačitě a ne příliš dobře. Účastníkům mnoho nepřineslo a bylo pouhým představením členů zastupitelstev. Pro příště je nutné takové jednání svolat buď ke konkrétnímu tématu, zajímajícímu celý region, nebo jako vysloveně slavnostní k určitému výročí nebo důležité události.

Pomoc při povodních

  1. srpna 2002 se členové DSO Sever rozhodli poslat v rámci humanitární pomoci částku 30 000,- Kč na pomoc obnově zatopenému mikroregionu na okresu Litoměřice.

Lékařská služba první pomoci Velký Šenov

V závěru roku 2003 došlo k podstatným změnám v organizaci a činnosti lékařské služby první pomoci. Vláda a krajské úřady došly k názoru, že se jedná o nadstandartní služby a podstatně omezily jejich rozsah. Od 1.1.2003 bude krajský úřad finančně zajišťovat vždy jen jednu LSPP v okrese, výjimkou bude okres Děčín, kdy budou služby dvě – v severní a jižní části okresu. V severní části bude situována do Varnsdorfu.

Došlo však k dohodě měst a obcí, že Rumburk a Varnsdorf mají své nemocnice, kde je možné v nutných případech pacienty ošetřit jako na pohotovosti, a stanoviště LSPP bude ve Velkém Šenově, který je centrem západní části výběžku a lékaři i pacienti mají možnost snadnějšího přístupu a dopravy k ošetření i z nejodlehlejších obcí mikroregionu. I tak ale krajský úřad bude hradit LSPP jen 8 hodin ve všední dny a 12 hodin ve dnech pracovního klidu. DSO Sever to považuje za nedostačující a vymohl, že i za cenu úhrady podílu na nákladech bude lékařská služba ve Velkém Šenově zajištěna po celých 24 hodin vč. sanitního vozu. Smlouva o tom byla podepsána 25.2.2003.

Přibližně od srpna 2003 se začaly znovu objevovat nejasnosti v koncepci LSPP, starostové DSO neustále jednali se zřizovatelem a provozovatelem, nikdy však nedostali přesnou a jasnou odpověď. Od 19. srpna 2003 se jednání o koncepci LSPP ve Velkém Šenově stalo prakticky jediným tématem schůzek DSO Sever. Situace vyvrcholila 30. října, kdy se většina starostů odmítla zúčastnit dalšího zasedání DSO Sever, protože krajské zastupitelstvo, krajský úřad i krajská zdravotní služba na požadavky SDO Sever nijak nereagují. 18.12.2003 hrozilo, že se bude opakovat situace z prosince minulého roku, kdy se 1. ledna LSPP ve Velkém Šenově bez náhrady a bez vysvětlení zrušila a veškerá nelibost občanů se snesla na hlavy starostů obcí, kteří se bezvýsledně snažili pět měsíců o jednání a upřesnění pravidel. Na tomto jednání bylo přijato usnesení, ze kterého jasně a jednoznačně vyplývají podmínky a požadavky DSO Sever k LSPP – nově k APP ve Velkém Šenově. Usnesení bylo odesláno krajskému úřadu.

12. ledna 2004 se sešlo velké jednání DSO za přítomnosti zástupců krajského úřadu, krajské zdravotní služby i místních lékařů a byla podepsána smlouva o APP ve Velkém Šenově na celý rok 2004 s tím, že lékařská služba pro výběžek bude zajištěna po celých 24 hodin denně a všechny připojené obce se budou podílet na úhradě nákladů na provoz APP částkou 2,- Kč na občana a rok. 18. února 2005 byl podepsán dodatek ke smlouvě o APP, který prodlužuje dohodnuté podmínky na celý rok 2005, čímž se podařilo udržet úroveň lékařské péče pro občany západní části Šluknovského výběžku na stejné úrovni jako v roce 2004.

Výstava „Krásy Severu“

Mikroregion SEVER neměl dosud svou vlastní samostatnou prezentační výstavu nebo expozici, takže na turistických akcích, veletrzích nebo výstavách bývá pouze přiřazen jako vedlejší produkt k Tolštejnskému panství nebo k expozici Ústeckého kraje, což je pro propagaci oblasti s mnoha zajímavostmi nedostatečné. DSO na doporučení mikulášovických rozhodl ucházet se o krajský grant z programu „Podpora regionální kulturní a divadelní činnosti 2004″ a po jeho přidělení zrealizoval putovní výstavu „Krásy Severu“. Každé město či obec na výstavě představuje jeden výstavní fotografický panel se zobrazenými zajímavostmi nebo slovně uvedenými upoutávkami. Výstava byla poprvé uveřejněna při příležitosti oslav 100. výročí položení základního kamene rozhledny na Tanečnici a byla zaměřena především na dění kolem této rozhledny. Pro výstavu EUROREGION Tour 2005 v Jablonci nad Nisou jsou ale připraveny panely všech měst mikroregionu Sever.

  • Celkové náklady na realizaci byly – 66 550,- Kč,
  • Z toho dotace přidělená krajským úřadem – 50 000,- Kč.