VÝZVA k podání nabídky a prokázání kvalifikace do poptávkového řízení

Název zakázky: Vedení a administrace realizace, žádosti o platbu, monitorování a vypořádání projektu „Strategické řízení v obcích DSO Sever“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17 _080/0009947, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa

Předmět zakázky a její technická specifikace

Předmětem plnění zadání je specifikován ve vzoru Příkazní smlouvy (dále jen „PS“), která je přílohou tohoto textu výzvy. Dílo bude zrealizováno podle Pravidel OPZ a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0009947 -vše specifikováno ve vzoru PS.

Předpokládaná hodnota díla je v částce do 263.187,70Kč včetně DPH.

Více v příloze – scan_CZ.03.4.74_0.0_0.0_17 _080_0009947

Poděkování


Poděkování 17 starostek a starostů Šluknovska a senátora Zbyňka Linharta personálu Lužické nemocnice.

Vážení zaměstnanci rumburské nemocnice!

Dovolte nám, abychom vás oslovili alespoň tímto nedokonalým způsobem.

Rádi bychom Vám vyjádřili podporu a poděkování. Všem, lékařům, sestrám a zdravotnickému personálu Lužické nemocnice, kteří navzdory dlouhodobým problémům i nejisté budoucnosti nemocnice nedáváte hromadné výpovědi, ale i nadále většina z Vás poskytuje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí služby a pomoc obyvatelům a návštěvníkům Šluknovského výběžku.
V kritické situaci tím pomáháte zachovat dostupnou zdravotní péči v našem zapomenutém kraji.

Velmi si vážíme Vašeho postoje, který zase posiluje naši důvěru a jistotu, že má smysl se i nadále snažit a dělat, co je v naších společných silách a možnostech, abychom nemocnici v Rumburku, pracovní místa a zdravotní péči ve Šluknovsku zachovali i do budoucna v prospěch nás všech.
Situace je v posledních týdnech velice hektická a nejistá, na druhé straně je stále reálná naděje, že nemocnice v Rumburku bude i do budoucna fungovat. Ať už se podaří zvrátit insolvenci a převzít ji silným partnerem anebo snad rychlým projitím insolvenčním řízením. Nic není jisté. Snad jen to, že se snažíme dlouhodobě jednat se všemi zúčastněnými a odpovědnými, ačkoliv k dané problematice máme minimum kompetencí.
Ještě jednou díky a pevné nervy, věříme, že do měsíce bude situace jasnější a snad i pozitivnější!


Za starosty Šluknovska s poděkováním a v úctě:

Zbyněk Linhart, senátor
Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Robert Holec, starosta města Dolní Poustevna, předseda Dobrovolného svazku obcí SeverRevitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově

Hlavním cílem je provedení revitalizace objektu kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově i přilehlého areálu, jedná se o nemovitou kulturní památku vedenou v Ústředním seznamu památek ČR pod rejstř. č. 5-5872. Objekt kostela je významnou historickou stavbou jak města, tak regionu. Jedná se o nejstarší dochovaný kostel v rámci Šluknovského výběžku, který je navíc zajímavý tím, že věž i kostelní loď pocházejí z jiného slohového období. Objekt kostela je nejvýznamnější dominantou města, která má velký význam pro kulturně-společenský život v obci.

  • Obnova střechy kostela – plechování věže, úžlabí, oprava břidlice, oprava hromosvodu, osazení novým křížem jižní strana kostela
  • Obnova fasády – v původních barvách, otlučení nezpevněné omítky
  • Stavba vzduchového kanálu – po obvodu kostela
  • Stavba dešťové kanalizace
  • Obnova a výstavba zpevněných ploch
  • Oprava obvodové zdi kostela
  • Vegetační opatření

Objekt se nachází v centrální části města Velký Šenov a je nemovitou kulturní památkou. Rekonstrukce objektu kostela sv. Bartoloměje bude probíhat za provozu sousedních objektů.
Rekonstrukce stávajícího objektu je rozdělena na 7 stavebních objektů, realizovat se budou všechny stavební objekty současně v časovém sledu a dle technologických částí.

Fotogalerii z průběhu oprav naleznete na webu velkošenovské farnosti.

http://www.nuts2severozapad.cz/ http://www.europa.eu/

srop

Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov – stadion a hřbitov

PROJEKT „INFRASTRUKTURA MĚSTSKÝCH ZAŘÍZENÍ – STADION A HŘBITOV“ (REKONSTRUKCE SMUTEČNÍ SÍNĚ)

Podána žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 v Prioritní ose 2. – Integrovaná podpora místního rozvoje, Oblast podpory 2.2 – Investice do zlepšení fyzické infrastruktury, a to v rámci 67. výzvy. Jedná se o projekt na výstavby pomocné komunikace ke stadionu, parkovacích ploch u hřbitova a stadionu, vegetačních opatření u stadionu a hřbitova a komplexní rekonstrukci hřbitovní kaple včetně doprovodné infrastruktury.

Více informací naleznete na webu města Velký Šenov.

http://www.nuts2severozapad.cz/ http://www.europa.eu/

srop

SPRŠ a senátor píší hejtmanovi

Na základě podnětů od občanů ze Šluknovského výběžku, zaslal předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta města Jiříkov pan M. Maják, spolu se senátorem Z. Linhartem dopis hejtmanovi Ústeckého kraje. Společně žádají o pomoc při řešení systémového zabezpečení stomatologické pohotovosti v oblasti celého regionu Šluknovska.

V současné době mohou občané z naší lokality využívat pouze omezené možnosti střídavé zubní pohotovosti v Děčíně, přičemž s ohledem na vzdálenost je tato služba výrazně limitována, především pak pro seniory, osoby sociálně slabé a děti, kteří v mnoha případech musí využívat často komplikované spojení hromadnými dopravními prostředky. Navíc společně také poukazují na specifické sociálně ekonomické prostředí s vysokou nezaměstnaností a s tím souvisejícími dalšími negativními vlivy. V dopise je rovněž poukaz na zintenzivnění jednání o možnosti lepšího využívání (finanční dostupnosti) komplexní zdravotní péče speciálně v příhraničí ve spolupráci se Svobodným státem Sasko.

Miroslav Jemelka, asistent senátora